Infotech Technikum Infotech Liceum

Innowacyjne szkoły Klastra Technologicznego INFOTECH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Współpraca

Dlaczego
warto dołączyć?


icon

Wzrost produktywności

Wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztów dostępu do wspólnych zasobów (takich jak: lokalny rynek pracy, infrastruktura badawcza, infrastruktura komunikacyjna itp.)

icon

Obniżenie kosztów

Zmniejszenie kosztów internacjonalizacji usług, realizowanej w celu zwiększenia przychodów, wzrostu konkurencyjności i dywersyfikacji przychodów

icon

Wzrost konkurencyjności

Transfer wiedzy i technologii, wynikający z bezpośrednich kontaktów przedstawicieli klastra, prowadzący do znacznego obniżenia całkowitych kosztów transakcji w różnych dziedzinach

icon

Działania marketingowe

Możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych, przygotowania i realizacji projektów biznesowych w tym infrastrukturalnych

icon

Pomoc biznesowa

Możliwość korzystania z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatora klastra

icon

Wzrost specjalizacji

Wzrost stopnia specjalizacji z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych i wydajnych rozwiązań

Obszary współpracy


  • Integracja i wsparcie rozwoju biznesowego przedsiębiorców (szczególnie MSP) branży nowoczesnych technologii, takich jak informatyczna, telekomunikacyjna, mediów elektronicznych czy automatyki oraz innych

  • Rozwój współpracy przedsiębiorstw, szkół i jednostek naukowych w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz innowacyjności i komercjalizacji wyników tych prac

  • Łączenie aktywności samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, szkół, instytucji naukowych, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla zrównoważonego rozwoju lokalnego

  • Współpraca z przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i okołobiznesowymi Polski Wschodniej oraz województw nadgranicznych Litwy, Rosji i Białorusi w celu wykreowania Polski Wschodniej jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych

  • Promocja działań klastrowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Zobacz wszystkie

Jak dołączyć

Pobierz regulamin naszej organizacji oraz deklaracje współpracy dla nowych członków klastra. Zapoznaj się z poniższą dokumentacją i wypełnij deklarację.Regulamin Infotech.doc

Deklaracja.docx

Wypełnij deklarację i prześlij w wersji edytowalnej na adres infotech@infotech.org.pl.


Dodatkowo prosimy o przesłanie pełnomocnictwa pisemnego - w przypadku, gdy deklarację składa osoba, która nie jest wymieniona w KRS lub zaświadczeniu z CEIDG

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o podpisanie ich przez osobę uprawnioną do działania w imieniu i na rzecz podmiotu przystępującego, a następnie o przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres infotech@infotech.org.pl., a także niezwłoczne przesłanie oryginałów na adres korespondencyjny biura klastra:


InfoTech Klaster Informatyczny, Towarzystwo Amicus

ul. Brukowa 28 lok. 8

15-889 Białystok

Przyjęcie podmiotu do Klastra InfoTech następuje na podstawie doręczonego kompletu oryginałów dokumentów, w dniu podjęcia przez Radę Klastra stosownej uchwały. W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.